H OM E

FOR THE BLUETOOTH FREEDOM PROJECT CLICK HERE

This website is about a vision of establishing a new society that I call a United Kingdom of Love. The Corona Virus pandemic has brought something very positive. It is a global event for viral spreading of energetical Crowns of Higher Concsiousness , a powerful awakening of the masses for a new, higher perception and society with amazing new abilities for the people. Този уебсайт е визия за създаване на ново общество, което наричам Обединено Кралство на Любовта. Корона Вирус пандемията донесе нещо много положително. Това е глобално събитие за вирусно разпространение на енергиини Корони на Високо Съзнание, мощно пробуждане на масите за ново, по-високо светоусещане и общество с невероятни нови способности за хората.