Projects

 

 • Bluetooth Freedom


  This is a project aiming to:
  – Spread awareness regarding the illegal Bluetooth chipping of the populations of the world through the Covid vaccinations, PCR tests and possibly other means without the knowledge and conscent of the people
  – Explaining the potential bioloogical adverse effects from the chipping and the danger of complete electronic imprisonment through connecting the human nervous system with the internet of things
  – Provide solutions for reversing the adverse effects resulting from thе chipping
  – Turning the situation around by looking into the created situation as a wonderful opportunity for rediscoverring our selves as new human beings with higher consciousness and as powerful creators

  Access to LETTERS, FILES AND DOCUMENTS regarding this project.

  Това е проект, целящ:
  – Увеличаването на осведомеността на хората относно незаконното Bluetooth чипиране на населението по света чрез Covid ваксинации, PCR тестове и евентуално други средства без знанието и съгласието на хората
  – Поясняването на потенциалните биологични неблагоприятни ефекти от чипирането и опасността от пълно електронно заробване чрез свързване на човешката нервна система с интернета на нещата
  – Осигуряване на решения за преодоляване неблагоприятните ефекти, произтичащи от чипирането
  – Обръщане на ситуацията, като разглеждаме създадената ситуация като прекрасна възможност за преоткриване на себе си като нови човешки същества с по-високо съзнание и като мощни създатели

  Достъп до  ПИСМА, ФАЙЛОВЕ И ДОКУМЕНТИ относно този проект.